fbpx

Våra läkarcentraler är föregångare i näringsterapi

Vår verksamhet kom i gång 1974 då Läkarcentralen i Kristinestad Oy grundades. Läkarcentralen var då ensam i Finland om att ge sina patienter näringsterapeutisk behandling parallellt med konventionell medicinsk behandling. I dag fungerar Antioxidantklinikerna på tre orter: Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg.

Specialkompetens till din tjänst

På våra läkarcentraler arbetar elva läkare, de flesta med tiotals år av kliniskt mottagningsarbete bakom sig och med erfarenhet av både den offentliga och den privata sektorn. Många av dem har ett eget specialområde och stor erfarenhet också av denna sin egen specialitet. Patienten får näringsrådgivning av läkaren men också av en legitimerad näringsterapeut och av sjukskötare, enligt läkarens anvisningar.

Skattningen av patientens näringsstatus görs på basis av riktlinjerna som europeiska Espen och Statens näringsdelegation 2010 gav till bland annat hälsocentralerna. Samtliga läkare och sjukskötare på läkarcentralen är medlemmar i Espen.

Bristtillstånd bakom hälsoproblemen

Kartläggning av risken för undernäring ingår i skattningen av näringsstatus. Härvid beaktas bland annat patientens viktutveckling och andra faktorer som inverkar på tillstånd av protein- och energibrist.

För att komma fram till en diagnos krävs ofta bestämning av mikronäringsstatus (vitamin-spårämnen). Kartläggningen av mikronäringsbrist är viktig i samband med många sjukdomar. Infektionspatienter lider till exempel vanligen brist på något mikronäringsämne. Ett annat exempel är de problematiska magarna, som ofta lider av störningar i absorptionen.

Världshälsoorganisationen WHO har definierat mikronäringsbrist (micronutrient malnutrition) som en hälsorisk. De flesta vitamin- och spårämnesbrister har en specifik diagnoskod som upprätthålls av världshälsoorganisationen WHO. Oxidativ stress är en av de förklarande faktorerna bakom många sjukdomar och för våra läkare är skattning av risken för oxidativ stress en del av arbetet.

I sitt vårdarbete iakttar en del av läkarna också det holistiska tankesätt som syftar till att behandla hela patienten, med beaktande av bland annat genetiskt arv, grundsjukdom, näring, psykiskt tillstånd, motion och vila.

Första besöket hos våra läkare räcker 45min –1,5h beroende på läkare. Under det långa första besöket försöker läkaren så väl som möjligt kartlägga och få en helhetsbild av patientens sjukdomstillstånd.  Antioxidantkliniken är medlem i läkartjänstföretagens förbund LPY.

Vårt arbetssätt

Tanken bakom vår verksamhet är att producera medicinska och mångsidiga hälsovårdstjänster som upprätthåller hälsa och förebygger sjukdom. Våra näringsterapier är en del av denna helhetsvård. Verksamheten styrs av hälsovårdsbranschens allmänna principer och anvisningar samt lag och förordning.

Värdegrund

  • Holistisk sjukvård. Värdegrunden bygger på en holistisk syn på sjukdomsuppkomst och vård.
  • Vård ges på basis av mätningar och internationellt verifierad medicinsk vetenskap.

Verksamhetsprinciper

  • Näringsterapi ingår i den medicinska vården.
  • Lång mottagningstid syftar till att säkra ett så bra vårdresultat som möjligt.
  • Personalens och företagets gemensamma värdegrund stöder patientarbetet. Vården tar alltid hänsyn till klientens värdevärld.

I vården beaktas klientens sjukdomshistoria och nuvarande tillstånd varefter en noggrann plan utarbetas för hur vården ska genomföras. I vårdprocessen ingår läkarbesök, laboratorieundersökningar samt vid behov besök på näringsterapeutens mottagning eller rådgivning hos sjuksköterska. Behovet av kontrollbesök definieras enligt klientens behov. Vi ger klienten unik sakkunskap och tid. Vårt mål är att främja människans hälsa med en omfattande palett av medicinska metoder.

Näringsterapi är ett medicinskt delområde bland andra. Patienten vårdas på basis av medicinska laboratoriemätningar och en holistisk kartläggning av tillståndet. Vid näringsterapi mäts vitaminer, spårämnen, fettsyror och andra näringsfaktorer, utöver de konventionella laboratoriemätningarna. För de flesta näringsämnesmätningarna har världshälsoorganisationen en specifik diagnoskod i sitt klassificeringssystem ICD-10. Vid näringsterapi får patienten råd om kosthållning och livsstil samt anvisningar om hur de näringstillskott som eventuellt behövs ska användas.

Näringsterapi används i kombination med annan medicinsk vård. Om klienten får vård också på andra hälsovårdsinrättningar är det viktigt att alla läkare och all yrkeskunnig vårdpersonal som är involverade i vården är medvetna om vilka former av näringsterapi som används.

Antioxidantklinikerna omfattas av Kanta-tjänsterna

Antioxidantkliniken har patientens journal i ett elektroniskt datasystem med tillgång endast för professionell vårdpersonal. En yrkesutbildad person kan se patientens data men endast då patientens vård kräver detta.

Klienterna kan före besöket på mottagningen gå in på Mina Kanta-sidor för att registrera sitt samtycke. Efter samtycket kan klienten registrera förbud mot att uppgifter överlåts från Patientdataarkivet.

Observera att uppgifterna blir synliga på Mina Kanta-sidor med fördröjning. Patientdataarkivet erbjuder dig en möjlighet att mödolöst granska dina egna patientdata. I efterhand ser du dina egna laboratorievärden och patientjournaler i tjänsten Mina Kanta-sidor. Du loggar in via kanta.fi -sajten.

Patientombudsman

Som patientombudsman vid våra mottagningar i Helsingfors och Tammerfors fungerar laboratorieskötare Kirsi Koistinen och i Uleåborg Katariina Viitaluoma.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

  • Dataskyddsombud i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg Katariina Viitaluoma, oulu@antioksidantti.fi tel.08-378014

Boka tid

Nya patienter ska boka per telefon på vårt centraliserade bokningsnummer 09 6226 4545 eller hos sin egen klinik emedan sköterskorna ger mycket viktig och nyttig information i samband med bokningen. Du kan också be oss ringa upp.

Boka tid på mottagningen